Naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.
1. Šios prekių Naudojimosi taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių (rezervacijų) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, rezervacijų patvrtinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su rezervacijomis tinklapyje www.theramotus.lt susijusios nuostatos.
2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs adresą sąskaitai, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Apmokėti”.
2. Asmens duomenų apsauga.
1. Užsisakant prekes (rezervacijas) tinklapyje www.theramotus.lt, Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.
2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas pasirinktinai gali sutikti arba nesutikti (pažymėdamas varnele), kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes (rezervacijas), ir jas priimti.
2. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.theramotus.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Registracijos atšaukimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.theramotus.lt sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis tinklapio www.theramotus.lt teikiamomis paslaugomis.
2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4. Pardavėjas įsipareigoja patvirtinti Pirkėjo užsakytas rezervacijas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklapio veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
7. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.theramotus.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.
5. Prekių (rezervacijų) užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
1. Tinklapyje Pirkėjas internetu gali pirkti (rezervuoti vietą, taip išreikšdamas norą dalyvauti renginyje) 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
2. Užsakymai priimami tik naudojantis tinklapiu www.theramotus.lt.
3. Visos prekių kainos tinklapyje www.theramotus.lt nurodytos eurais, įskaitant PVM.
4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo ppateikimo dienos.
5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) kalendorines, užsakymas anuliuojamas.
6. Rezervacijų patvirtinimas.
1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų elektroninio pašto adresą, kuriuo Pardavėjas įsipareigoja atsiųsti rezervacijos(-ų) patvirtinimą(-us) ir kitą su tuo susijusią informaciją. 
2. Sėkmingai apmokėjęs rezervacijas ir gavęs patvirtinimą, Pirkėjas įgyja teisę dalyvauti atitinkamame seminare rezervacijoje nurodytu laiku.
7. Rezervacijų atšaukimas.
1. Pirkėjas turi teisę atšaukti rezervaciją likus ne mažiau nei 48 valandoms iki renginio ir atgauti už rezervaciją sumokėtą pinigų sumą.
2. Atšaukiant rezervaciją vėliau nei likus 48 valandoms iki renginio, pinigai negrąžinami, tačiau Pirkėjas turi teisę susisiekti su Pardavėju ir esant galimybei susitarti pakeisti rezervaciją į kitą renginio datą, jei yra laisvų vietų.
3. Esant svarbioms aplinkybėms, kai renginys, į kurį pirkėjas įsigyjo rezervaciją, yra atšaukiamas Pardavėjo iniciatyva, Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir sutartinai arba grąžinti sumokėtą pinigų sumą, arba perkelti rezervaciją į kitą renginio datą.
8. Rinkodara ir informacija.
1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.theramotus.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais arba užpildant užklausos formą.
5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.
9. Baigiamosios nuostatos.
1. Šios prekių Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.